Informacja prawna

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU INTERNETOWEGO

Zawarte w niniejszej informacji prawnej ogólne warunki regulują dostęp i korzystanie ze strony internetowej, którą ALDANITI INTERNATIONAL NETWORK, LTD zwana dalej SPÓŁKĄ, zasadniczo udostępnia nieodpłatnie użytkownikom Internetu, bez uszczerbku dla możliwości przyszłej zmiany tej okoliczności.

Wejście na ww. stronę jest równoznaczne z przyjęciem niniejszych warunków bez zastrzeżeń. Korzystanie z niektórych oferowanych na ww. stronie usług będzie dodatkowo podlegać szczególnym warunkom przewidzianym dla każdego przypadku. Użytkownicy, poprzez sam fakt korzystania z tych usług, wyrażają zgodę na ich warunki.


UPOWAŻNIENIE

Wyświetlanie, drukowanie i częściowe pobieranie zawartości strony internetowej są dozwolone tylko i wyłącznie, jeśli spełnione są następujące warunki:

1. Jest zgodne z celami strony internetowej.

2. Odbywa się wyłącznie dla pozyskania zawartych na niej informacji do celów osobistych i prywatnych. Jest wyraźnie zabronione wykorzystanie takich informacji do celów komercyjnych lub do dystrybucji, komunikacji publicznej, przekształcenia lub dekompilacji.

3. Żadna treść powiązana ze stroną internetową nie może być w żaden sposób modyfikowana.

4. Żadna grafika, ikona lub obraz dostępne na stronie internetowej nie mogą być używane, kopiowane lub dystrybuowane oddzielnie od pozostałych dołączonych do nich obrazów.

Nieautoryzowane wykorzystanie zawartych na stronie internetowej informacji, ich odsprzedaż, a także naruszenie praw własności intelektualnej lub przemysłowej SPÓŁKI wiąże się z podjęciem odpowiednich działań prawych.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ


> OGÓLNA

Wyłączną odpowiedzialność zarówno za dostęp do strony internetowej, jak i za nieuprawnione korzystanie z zawartych na niej informacji, ponosi użytkownik.


W zakresie działania i dostępności Witryny internetowej

SPÓŁKA zastrzega sobie prawo do wprowadzania, w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, modyfikacji i aktualizacji informacji zawartych na stronie internetowej, konfiguracji i prezentacji tejże strony oraz warunków dostępu.

SPÓŁKA nie ponosi odpowiedzialności za mogące wystąpić błędy bezpieczeństwa, ani za jakiekolwiek szkody dla systemu komputerowego użytkownika (sprzęt i oprogramowanie), lub przechowywanych na nim plików lub dokumentów, w wyniku:

1. Obecności wirusa na komputerze użytkownika wykorzystywanym do łączenia z usługami i treścią strony internetowej;

2. Nieprawidłowego działania przeglądarki;

3. Korzystania z jej niezaktualizowanej wersji.

SPÓŁKA korzysta z programów wykrywających wirusy w celu kontrolowania wszystkich wprowadzanych na Witrynę internetową Treści. Jednakże SPÓŁKA nie gwarantuje braku obecności wirusów lub innych elementów na Witrynie internetowej wprowadzonych przez strony trzecie, niezwiązane ze SPÓŁKĄ, które mogą spowodować zmiany w fizycznych lub logicznych systemach Użytkowników lub przechowywanych w ich systemach dokumentach elektronicznych i plikach. W konsekwencji, SPÓŁKA w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek rodzaju szkody, będące następstwem obecności wirusów lub innych elementów, które mogą spowodować zmiany w fizycznych lub logicznych systemach, dokumentach elektronicznych lub plikach Użytkowników.

Podobnie SPÓŁKA stosuje różne środki ochrony swojej Witryny internetowej przed cyberatakami stron trzecich. Jednakże SPÓŁKA nie gwarantuje, że nieuprawnione strony trzecie nie mogą mieć dostępu do sposobu korzystania z Witryny internetowej dokonanego przez Użytkownika lub warunków, cech i okoliczności, w których z nich korzysta. W związku z tym SPÓŁKA nie będzie w żadnym wypadku odpowiedzialna za szkody, które mogą wyniknąć z ww. nieuprawnionego dostępu.

SPÓŁKA nie gwarantuje braku przerw lub błędów w dostępie do strony internetowej lub do jej zawartości, jak również nie gwarantuje jej aktualizacji. SPÓŁKA przeprowadzi, pod warunkiem braku przyczyn, które sprawiłyby, że byłoby to niemożliwe lub trudne do wykonania i jak najszybciej po uzyskaniu informacji o błędach, rozłączeniach lub braku aktualizacji treści, wszelkie czynności zmierzające do skorygowania błędów, przywrócenia komunikacji i zaktualizowania treści.

SPÓŁKA zastrzega sobie prawo do przerwania dostępu do swojej Witryny internetowej lub dowolnej jej treści w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia.


W zakresie treści i jakości Usługi

SPÓŁKA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powiązaną ze stroną internetową treść nienależącą do tejże strony internetowej, ani nie gwarantuje braku obecności na tejże stronie internetowej wirusów lub innych elementów, które mogą spowodować zmiany w systemie komputerowym (sprzęcie i oprogramowaniu), w dokumentach lub plikach użytkownika, wyłączając wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody wyrządzone z tego powodu użytkownikowi.

W przypadku, gdy jakikolwiek użytkownik, klient lub strona trzecia uważa, że ​​treść lub usługi świadczone przez takie strony powiązane są nielegalne lub naruszają własność lub prawa użytkownika, klienta lub strony trzeciej, podlegające odszkodowaniu oraz, w szczególności będące:

1. Działaniem lub treścią, które może zostać uznane za przestępstwo na podstawie hiszpańskich przepisów karnych.

2. Działaniem lub treścią naruszającym prawa własności intelektualnej lub przemysłowej.

3. Działaniem lub treścią zagrażającym porządkowi publicznemu, dochodzeniu karnemu, bezpieczeństwu publicznemu i obronie narodowej.

4. Działaniem lub treścią, które zagraża ochronie zdrowia publicznego, poszanowaniu godności osoby i zasady niedyskryminacji oraz ochrony zdrowia i dzieci.

Można zgłosić taki fakt SPÓŁCE, niemniej, otrzymanie takiego zgłoszenia nie będzie oznaczać wiedzy dla celów odpowiedzialności przewidzianej w artykule 17. hiszpańskiego Prawa usług społeczeństwa informacyjnego (Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, LSSICE).

SPÓŁKA nie ponosi odpowiedzialności za brak użyteczności niniejszej Witryny internetowej lub jej adekwatności do określonego korzystania. Nie ponosi również odpowiedzialności za szkody, które Użytkownik może ponieść w wyniku błędów lub pominięć, które może ucierpieć treść niniejszej Witryny internetowej, jednakże zobowiązuje się do weryfikacji i okresowego monitorowania treści i informacji tejże Witryny.


W zakresie korzystania z portalu internetowego

SPÓŁKA nie będzie w żadnym wypadku odpowiedzialna za korzystanie przez Użytkowników z Witryny internetowej lub Treści, ani za szkody i straty, które mogą z niego wyniknąć.


W zakresie linków do innych stron internetowych

Każdy link stron trzecich do strony internetowej musi znajdować się na stronie głównej, wyraźnie zabrania się tzw. „deep links”, „framingu” i jakiegokolwiek innego użycia treści strony internetowej na korzyść nieautoryzowanych stron trzecich.

Za pośrednictwem niniejszej Witryny internetowej Użytkownik może uzyskiwać dostęp do stron internetowych należących do i/lub zarządzanych przez strony trzecie.

Obecność takich linków ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi zaproszenia do zawierania umów na produkty lub usługi oferowane na docelowej stronie internetowej. Użytkownik uzyskuje dostęp do ich treści na swoją wyłączną odpowiedzialność i na obowiązujących warunkach użytkowania tychże. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że SPÓŁKA nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody spowodowane dostępem do takich łączy.

W przypadku, gdy SPÓŁKA posiada faktyczną wiedzę, że informacja lub działanie, do których odsyłają takie linki, są niezgodne z prawem, stanowią przestępstwo lub mogą zaszkodzić własności lub prawom strony trzeciej podlegające odszkodowaniu, podejmie stosowne działania, aby usunąć lub wyłączyć dany link jak najszybciej.


> WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA

Korzystanie ze strony internetowej nie daje użytkownikowi żadnych praw do jakiegokolwiek rodzaju znaków towarowych, nazw handlowych, znaków wyróżniających lub projektów, które pojawiają się na stronie internetowej. Artykuły, wiadomości, przepisy prawne i inne treści publiczne, których prawa własności intelektualnej nie należą do SPÓŁKI są publikowane wyłącznie w celach informacyjnych dla użytkowników niniejszej strony.

SPÓŁKA jest właścicielem kodu źródłowego, projektu, struktury nawigacji, baz danych i różnych elementów oprogramowania strony internetowej, a także praw własności przemysłowej i intelektualnej związanych z zawartymi na niej treściami.